Všeobecné obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).

Prodávající je společnost Pamela´s Flowers s.r.o.

IČ: 05006937

DIČ:CZ 05006937

Sídlo: Na příkopě 988/31, Staré Město, 110 00 Praha 1, společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 256952

Prodávající je provozovatelem internetového obchodu s květinami a doplňkovým zbožím (e-shopu)

Telefon: +420 778 080 191, +420 222 212 188, +420 778 080 474

 • Kupující je fyzická nebo právnická osoba, která na základě objednávky kupuje zboží, anebo i požaduje jeho odeslání příjemci na určené místo.
 • Příjemce je fyzická nebo právnická osoba, které prodávající zasílá zboží na určené místo podle objednávky kupujícího.
 •  Dopravce je externí společnost, která se zabývá profesionální přepravou zásilek.
 • Seznam a ceník zboží a služeb je veden na internetových stránkách prodávajícího

II. Informace o zboží a cenách

 1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě.
 2. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.
 3. Vzhledem k sezónnosti květin a přímé závislosti na dovozu květin ze zahraničí si prodávající vyhrazuje právo záměny druhu nebo barvy květiny ve výši maximálně    30 % oproti fotografii na stránkách internetového obchodu. V případě nutné záměny vyšší než 30 % prodávající neprodleně kontaktuje kupujícího a bude dohodnut další postup.

III. Objednávka zboží a služeb

Objednávku zboží a služeb můžete učinit těmito způsoby:

 1. Osobně v provozovně Pamela´s Flowers
 2. Elektronicky on-line na stránkách www.pamelasflowers.cz.
  • Po odeslání a zaplacení objednávky je kupujícímu zasláno e-mailem automatické potvrzení o přijetí objednávky, proto vždy důkladně zkontrolujte správnost emailové adresy.
  • Kupující je povinen potvrzení o přijetí objednávky formálně zkontrolovat a v případě nesprávnosti, nebo neúplnosti informace o předmětu objednávky, nebo o adrese doručení neprodleně kontaktovat provozovnu. Na pozdější reklamace z důvodu nesrovnalostí v zadané objednávce nebude brán zřetel.
  • Doručením potvrzení o přijetí objednávky vzniká mezi kupujícím a prodávajícím smluvní závazkový vztah, dle kterého je prodávající povinen dodat v souladu s těmito obchodními podmínkami objednané zboží na místo dodání a kupující je povinen za dodání zboží zaplatit sjednanou cenu.
 3. Telefonicky na telefonu: +420 778 080 191, +420 222 212 188, +420 778 080 474.

IV. Dodání zboží a platební podmínky

Zboží lze dodat těmito způsoby:

 1. Vyzvednutí zboží osobně v provozovně Pamela´s Flowers.
 2. Dodání zboží kurýrní službou po Praze.
  • Při dodání zboží odesláním příjemci prodávající odesílá zboží příjemci určenému kupujícím do místa určeného kupujícím.
  • Přeprava zboží je prováděna dopravcem.
  • Dopravce přepraví zboží na sjednané místo a vydá ho příjemci v přepravní lhůtě, kterou si kupující objednal.  Informace o místě, příjemci a přepravní lhůtě předává dopravci prodávající na základě objednávky kupujícího. Vždy je třeba, aby kupující důkladně zkontroloval správnost adresy, telefonních čísel a dalších specifikací, které ovlivňují správnost a rychlost dodání zboží. Telefonní číslo příjemce je při tomto typu dopravy podmínkou k doručení.
  • Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně, nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:

 1. Bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího 115-2255510247/0100 vedený u Komerční Banky.
 2. Bezhotovostně platební kartou.
 3. Bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány.

Zpracování objednávky bude zahájeno až po obdržení platby.

V. Dodání zboží a platební podmínky

Doručování zboží po Praze:

 • Doručování zboží nelze uskutečnit přesně na minuty
 • Doručovat zboží lze mezi 10-21 hodinou. V případě doručení v jiném časovém úseku kontaktujte provozovnu.
 • Zboží objednávejte nejpozději tři hodiny před doručením, zboží doručované v kratší, než tříhodinové době bude účtováno s expresním poplatkem. Expresní poplatek je rozdílný. Informaci o poplatku dostanete při kontaktování provozovny.

Ceny za doručení:

 • Standart – 195,-
 • Express – 295,-

Bližší informace o zónách naleznete v sekci doručování květin.

VI. Předání zboží a reklamace

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména dle § 2161 odst. 1 občanského zákoníku prodávající odpovídá kupujícímu, že:
  • Věc má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal, nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží.
  • Věc se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
  • Věc odpovídá jakostí, nebo provedením smluvenému vzoru, nebo předloze.
  • Věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Reklamace se nevztahuje na záměnu květin dle sezónnosti popsané v odstavci II. Informace o zboží a cenách, jelikož je zákazník v tomto odstavci na záměnu upozorněn.

Prodávající neodpovídá za chybné kontaktní údaje příjemce ani za to, že příjemce nebyl z jakéhokoliv důvodu v přepravní lhůtě zastižen na místě určeném v objednávce.

 1. Kupující nebo příjemce (tj. fyzická nebo právnická osoba, které prodávající zasílá zboží na určené místo podle objednávky kupujícího) přebírá zboží svým podpisem na dokladu o doručení či dodacím listu a tímto zároveň stvrzuje, že zboží převzal v dobrém stavu, tj. bez vad.
  • V případě, že je zboží poškozeno (např. polámané květiny), je kupující povinen oznámit toto poškození prodávajícímu na telefonu +420 778 080 191 nebo +420 222 212 188, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost si zboží prohlédnout. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
  • V případě prokazatelného poškození zboží má kupující právo na jeho výměnu, slevu z ceny zboží nebo je oprávněn od smlouvy odstoupit. Prodávající však neodpovídá za poškození zboží, které způsobil kupující a/nebo příjemce např. mechanickým poškozením vzniklým neopatrnou manipulací či zanedbáním alespoň základní péče o zboží.

VII. Odstoupení od smlouvy

Kupující může stornovat objednávku pouze telefonickou formou, a to zavoláním na telefon +420 778 080 191, +420 222 212 188, +420 778 080 474. Objednávky lze stornovat pouze do 24 hodin před termínem doručení objednaného zboží příjemci. Storno poplatek u smuteční a svatební objednávky je 50 % z ceny objednaného zboží.

Vzhledem ke skutečnosti, že předmětem kupní smlouvy jsou květiny, jako zboží podléhající rychlé zkáze, nelze po uskutečnění dodávky objednávku stornovat ani od uzavřené kupní smlouvy odstoupit.

VIII. Závěrečná ujednání a ochrana osobních údajů

Prodávající se zavazuje uchovat v tajnosti před nepovolanými osobami všechny informace týkající se zboží a místa určení. Tento závazek se vztahuje i na příjemce objednávky.

Prodávající se zavazuje respektovat a chránit osobní údaje kupujícího i příjemce v souladu se zákonem č. 101/2002 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány a bezpečně uchovávány v zabezpečeném informačním systému prodávajícího.

Prodávající má právo si poskytnuté osobní údaje dostupnými prostředky ověřit z hlediska pravdivosti a možného záměru, který je v rozporu s českým právním řádem, nebo zda nebyl osobní údaj poskytnut osobou nebo subjektem, kterému informace o osobních údajích nepřináleží. Prodávající poskytnuté a zjištěné osobní údaje využije pouze pro úspěšné vyřízení objednávky, doručení zboží a případnou reklamaci.

Kupující bere na vědomí, že zpracování osobních údajů uvedených v objednávce prodávajícím a předání těchto osobních údajů dopravci za účelem doručení zásilky je nezbytné pro řádné splnění smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím. Osobní údaje jsou využity pouze k realizaci práv a povinností z kupní smlouvy, k plnění povinností prodávajícího daných právními předpisy a v přiměřeném rozsahu pro zasílání informačních emailů pro účely nabídky produktů a služeb prodávajícího.

Kupující prohlašuje, že má souhlas příjemce s poskytnutím jeho osobních údajů prodávajícímu pro účely realizace objednávky zboží, které má být doručeno příjemci. Kupující odpovídá prodávajícímu za škodu způsobenou nepravdivostí tohoto prohlášení.

Kupující má právo požádat prodávajícího o sdělení, jakým způsobem je s jeho osobními údaji nakládáno a prodávající má povinnost na tuto žádost odpovědět.

Veškeré právní vztahy vznikající mezi prodávajícím a kupujícím se řídí českým právním řádem. Ve věcech neupravených jinou smlouvou nebo těmito obchodními podmínkami se uplatní příslušná ustanovení občanského zákoníku.  K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.pamelasflowers.cz.

Prodávající je oprávněn tyto obchodní podmínky kdykoliv jednostranně změnit. V případě změny obchodních podmínek nabývají tyto změny okamžitou platnost po jejich uveřejnění na internetových stránkách prodávajícího. Změny nemají vliv na již učiněné objednávky.

Potvrzením objednávky kupující vyjadřuje s těmito obchodními podmínkami a zpracováním osobních údajů souhlas.